Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie | ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa | NIP: 5222493715 | e-mail: sekretariat@sp94.waw.pl

Informacje o Konkursach

Informacje o konkursach w roku szkolnym 2015/2016

Informacje o konkursach w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Informacje o konkursach w roku szkolnym 2017/2018

 

 

II Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód”

 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas V -VII szkół podstawowych.

Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe.

Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony w formie plakatu A3. Praca ilustrująca wybrany przez dziecko zawód może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. kolaż, wydzieranka, papieroplastyka).

Czas trwania konkursu: styczeń 2018 r.– maj 2018r.

Szczegóły konkursu u koordynatora WSDZ – Pani Barbary Wojtyś.

 

REGULAMIN KONKURSU

załącznik nr 1 – zgoda rodziców/opiekunów

 

 

 

XVII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej – „Asteriada”

 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 lutego 2018r. Eliminacje konkursowe prowadzone są w trzech etapach. Festiwal obejmuje :
 • Konkurs Piosenki
 • Konkurs Zespołów Tanecznych
 • Konkurs Teatrów Amatorskich i grup musicalowych

Szczegóły dotyczące konkursu u pani Teresy Cieślik.

 

Włochowski Festiwal „Rozmaitości”

 

18, 19, 20 kwietnia 2018r. odbędzie się Włochowski Festiwal „Rozmaitości”. Festiwal obejmuje:

 • konkurs wokalny
 • konkurs teatralny
 • konkurs taneczny
 • konkurs plastyczny
 • konkurs literacki
 • konkurs filmowy

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 marca 2018 r.

Szczegóły dotyczące konkursu u pani Teresy Cieślik.

 

 

Ogólnopolski konkurs polonistyczny Galileo

 

Zapraszamy uczniów z klas IV, V, VI i VII do wzięcia udziału w konkursie z języka polskiego GALILEO, organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej.

Konkurs odbędzie się 1 marca 2018 r. Ma on formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne. Koszt udziału w konkursie to 9 zł. Zapisów dokonują nauczyciele poloniści do dnia 7 lutego 2018 r.

 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.ces.edu.pl/galileo.

Zakres tematyczny konkursu GALILEO

 

 

XXXIV Międzynarodowy Konkurs

Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

 

Regulamin konkursu:

1.W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

2.Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.

3.Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2018 r. Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.

4.Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.

5.Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:

-przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 10 stron maszynopisu;

-podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;

-podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;

-nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;

-opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;

-wypełnienie karty zgłoszeniowej, udostępnionej na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 – gimnazjum2slupsk.edupage.org – w zakładce – Międzynarodowy Konkurs Literacki;

-dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;

-dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.

6.Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

7.Organizatorzy dopuszczają, w wyjątkowych przypadkach, kiedy autor bardzo słabo zna język polski,  możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.

8.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2018 r.

9.Prace oceniane będą w kategoriach:

poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VII, uczniowie gimnazjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VII, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

10.W skład Komisji Konkursowej wchodzą: poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

11. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2018 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Dzieciom, młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy  możliwość  noclegu w przystępnej cenie – w Bursie Szkoły Podstawowej nr 5.

12. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, na facebooku www.facebook.com/konkursliterackislupsk, a także w prasie  regionalnej.

13.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2  w Słupsku: www.gimnazjum2slupsk.edupage.org.

 Adres organizatora Konkursu:

Gimnazjum nr 2

im. ks. Jana Twardowskiego

ul Sobieskiego 3

76-200 Słupsk

tel./fax. 059 845-61-40

tel. kontaktowy koordynatora: 692 477 930

www.facebook.com/konkursliterackislupsk

 

 

Konkurs Lingwistyczny z Języka Angielskiego

 

Zachęcamy uczniów uzdolnionych językowo z klas 5-7 do udziału Konkursie Lingwistycznym z Języka Angielskiego organizowanym przez Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Promienistej pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szkolny etap konkursu odbędzie się 24 listopada o godz. 10:00. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 15 listopada.

Test będzie składał się z części leksykalno-gramatycznej oraz części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.

Zadania testowe nie wykraczają poza poziom B1 wg CEFR (dla uczniów kl. 7 i gimnazjum) oraz A2 dla klas 5-6 szkoły podstawowej.

Więcej informacji dostępnych pod adresem:

http://www.promienista.waw.pl/aktualnosci/konkurs_lingwistyczny/mkl.html

 

 

Szkolny konkurs recytatorski „Na skrzydłach słowa”

 

Szkoła Podstawowa  nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie zaprasza na  I edycję Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Na skrzydłach słowa” dla uczniów klas IV – VII.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do realizacji projektu.

Patronem  konkursu jest Dyrektor Szkoły.

 

I. Cele konkursu:

 • Rozwijanie zdolności recytatorskich;
 • Popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży;
 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego;
 • Zachęcanie uczniów do występów publicznych;
 • Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze;

II. Ogólne zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs przeprowadza się w następujących grupach wiekowych:
 • kl. IV,
 • kl. V,
 • kl. VI,
 • kl. VII.
 1. Uczniowie w poszczególnych grupach wiekowych przygotowują po jednym utworze do recytacji poezji lub prozy o dowolnej tematyce.
 2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
 3. Utwory nie powinny pochodzić z aktualnych podręczników szkolnych i powinny prezentować odpowiedni poziom artystyczny,

 

III. Szczegółowe zasady uczestnictwa:

 1. Eliminacje klasowe w klasach IV, V, VI i VII przeprowadzają nauczyciele języka polskiego do dnia 30 listopada 2017 r.
 2. Do II etapu eliminacji szkolnych na poziomie klas IV, V, VI i VII przechodzi maksymalnie 5 osób z każdej klasy.
 3. Finał eliminacji szkolnych zostanie przeprowadzony w grudniu 2017 i styczniu 2018. Szczegółowy terminarz zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły i przekazany nauczycielom polonistom na 7 dni przed planowanym przesłuchaniem.
 4. Jury przyzna odpowiednio I, II i III miejsce na poziomie klas IV, V, VI i VII oraz wyróżnienia. Zastrzega się możliwość przyznania nagrody ex aequo.
 5. Osoby nagrodzone zaprezentują swoje utworu podczas uroczystego Koncertu Galowego. Termin Koncertu Galowego zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły na 7 dni przed wydarzeniem.

IV. Kryteria oceny recytacji:

 • Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (0-3 pkt.);
 • Interpretacja tekstu (logiczne akcentowanie wyrazów i zdań, intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia) (0-3 pkt.);
 • Kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie) (0-3 pkt.);
 • Ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora) (0-3 pkt.);

Finalista może uzyskać maksymalnie 12 punktów.

 

V. Nagrody:

 • za zajęcie I, II, III miejsca Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy,
 • dla pozostałych uczestników finału dyplomy.

 

VI. Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Na skrzydłach słowa” opracowała komisja nauczycieli polonistów w składzie:

 • Marta Wróblewska – przewodnicząca,
 • Maria Śmiałkowska,
 • Anna Żydoń.

 

Wszystkim uczniom  oraz ich nauczycielom życzymy sukcesów oraz wspaniałych nagród.

 

 

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 100LECIA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE

 

TEMAT KONKURSU -„O co prosiła Maryja dzieci w Fatimie?”

Celem konkursu jest:

 1. poznanie przez uczestników orędzia Matki Bożej z Fatimy, historii objawień, jak i błogosławionych dzieci: Franciszka i Hiacynty oraz osoby s. Łucji.
 2. kształtowanie kultu maryjnego i gotowości pełnienia czynów pokuty.

 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas II-III oraz IV-V SP 94

Pracę należy wykonać samodzielnie. W dowolnej technice: pastele, kredki, kreda, farby, tusze, collage, witraż, wydzieranka.

Dopuszczalny format prac: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.  Prace należy wykonać na płaskiej powierzchni. O wyborze najlepszych prac decyduje zgodność z tematem, pomysłowość oraz estetyka wykonania.

 

Pracę składamy u Katechetów w terminie do 20.X.2017r.

Ogłoszenie wyników 23.X.2017r

Organizatorzy: Katecheci

 

 

WARSZAWSKIE OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLAS 2-3, 4-5 i 6-7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Organizatorem Olimpiad jest Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie.

Olimpiady przeznaczone są dla uczniów z klas:
– 2-3,
– 4-5,
– 6-7.

Olimpiady obejmują trzy etapy: (etap szkolny i II etap – w formie pisemnej, finał – w formie prezentacji wcześniej przygotowanego projektu na temat kulturoznawczy)

I etap – etap szkolny odbędzie się 30.11.2017r.

 

Zapisy do 26.10.2017 u swoich nauczycieli j.angielskiego.

 

Szkolni koordynatorzy:

dla klas 2-3 pani Ilona Schiele,

dla klas 4-5 pani Elżbieta Pietrzyk,

klasy 6-7 pani Katarzyna Dobrzyńska

 

Regulamin Olimpiad i szczegółowe wymagania 

Zgody Rodziców

 

Ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny

dla uczniów klas 2-7

 

W środę 22 listopada 2017 r. w Naszej Szkole odbędzie się Ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów klas 2 – 7. Wszyscy zainteresowani uczniowie z klas 4 -7 mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w konkursie u swoich nauczycieli matematyki, natomiast uczniowie klas 2 – 3 u swoich wychowawców.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w konkursie do 31.10.2017r.

Udział w konkursie jest płatny. Wpisowe to 9 zł od osoby (płatne przy zapisie).

 

 

Konkurs plastyczny  „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka – edycja kaszubska”

w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

dla uczniów klas 1-7
 
 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Żyj z pasją oraz Astra.
 
Zadaniem konkursowym jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu dla Babci lub Dziadka z wykorzystaniem motywów kaszubskich. Format pracy A3.
 
Praca powinna być podpisana na odwrocie drukowanymi literami. Termin składania prac u nauczycieli plastyki do dnia 27.11.2017r. Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Ewelina Górka.
 
 

 

Konkurs „kuratoryjny” z języka polskiego

 

 • Etap szkolny odbędzie się 16.11.2017 (środa) o godz.9.00
 • Program merytoryczny i regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.konkursy.mscdn.pl oraz w szkole na tablicy przy sali nr 10.
 • Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka polskiego

 

 

Konkurs „Kuratoryjny” MKO z Matematyki

 

 • Etap szkolny odbędzie się 17.11.2017 o godz.9.00
 • Program merytoryczny i regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.konkursy.mscdn.pl oraz w szkole na tablicy przy sali nr 10
 • Zgłoszenia przyjmują: Agnieszka Cichocka i Renata Spiridis

 

 

Memory Master – edycja jesienna

 

© MEMORY MASTER jest ogólnopolskim konkursem leksykalnym przeznaczonym dla szkół gimnazjalnych oraz klas 4, 5, 6 i 7 szkoły podstawowej. Konkurs jest nowatorskim przedsięwzięciem na rynku edukacyjnym. Został zaprojektowany przez nauczycieli języka angielskiego (i testowany w kilku szkołach podstawowych w Wielkopolsce) jako pomocne narzędzie do aktywnego wspierania nauki słownictwa i do skutecznego motywowania. Dzięki nowej formie konkursu uczniowie mogą nie tylko sprawdzić wiedzę, ale przede wszystkim w nowoczesny sposób zmotywować do zdobycia nowej wiedzy i odświeżenia tej już nabytej. W darmowej aplikacji na telefon znajdują się wszystkie listy słów oraz dwie gry pomagające w lekki sposób uczyć się słownictwa do konkursu.

Nagrody w konkursie ©Memory Master:
Uczestnicy, którzy zdobyli maksimum punktów (100 pkt) biorą udział w losowaniu laptopa (x1), tabletów (x2), słuchawek (x3), głośników bezprzewodowych (x2), plecaków z nadrukiem Memory Master (x4), breloków z latarką Memory Master (x4).
Uczestnicy, którzy uzyskali wynik 100% ale nie wylosowali jednej z głównych nagród otrzymują nagrodę pocieszenia – pamiątkowy medal Memory Master.

Ponadto, każdy uczestnik oraz szkolny organizator otrzymuje dyplom (rodzaje dyplomów: dyplom dla szkolnego organizatora, dyplom laureata – 100 pkt, dyplom laureata II stopnia, dyplom laureata III stopnia, dyplom z wyróżnieniem, dyplom uczestnika).

Więcej informacji oraz regulamin: www.memorymaster.edu.pl

ZAPISY DO 18.10.2017r u p. Huberta Makaruka na śniadaniówkach w sali 29b wraz z wpłatą 8zł.

Konkurs odbędzie się 16.11.2017r o godz 10:00 i potrwa godzinę.

 

 

Konkurs plastyczny
pt. „Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem”
organizowany przez Polski Komitet Olimpijski

 

Praca plastyczna polega na wykonaniu wizerunku maskotki zimowych igrzysk olimpijskich
• Format pracy: A3;
• Technika plastyczna: rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż;
• Praca powinna zostać podpisana na odwrocie poprzez podanie: imienia i nazwiska oraz numeru klasy.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie przez prawnego opiekuna dziecka (druk do pobrania u nauczyciela plastyki)

Prace plastyczne można składać u nauczycieli plastyki do dnia 13 listopada 2017r.
Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Ewelina Górka

 

 

 Kuratoryjny tematyczny XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny

im. majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.
O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.
Rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe informacje o konkursie

 

 

XV  Wojewódzki konkurs recytatorski poezji religijnej

„Usłysz Panie moje słowa”

Dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II

dla uczniów klas 1-7

 

 1. Warunki uczestnictwa:
  Uczestnicy konkursu podzieleni są na cztery kategorie wiekowe:
   – uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3;
   – uczniowie szkół podstawowych z klas 4–7;
   – gimnazjaliści;
   – szkoły ponadgimnazjalne.
 2. Przebieg Konkursu:
  A. Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej składa się z czterech etapów:
  –  eliminacji klasowych
  –  eliminacji szkolnych, mających wyłonić trzech uczestników etapu drugiego, z każdej kategorii wiekowej;
  – etapu drugiego kwalifikującego do udziału w finale;
  –  finału, mającego wyłonić zwycięzców.
  B. Kryteria oceny :
  – dobór  i rozumienie tekstu,
  – zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji,
  – poprawność i ekspresja wypowiedzi,
  – umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością,
  – dykcja oraz opanowanie tekstu.
 3. Ważne terminy:
  – eliminacje klasowe – w czasie lekcji religii w tygodniu 2-6 października
  – eliminacje szkolne – poniedziałek 9 października
  – 10.2017 r. – sobota w godz .od 9.00 do 14.00 – przesłuchania uczestników drugiego etapu w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75

Więcej informacji na stronie internetowej: www.skarga.edu.pl

Szkolnymi koordynatorami konkursu są nauczyciele religii

 

 

Konkurs plastyczny „Zakręceni w Przestrzeni”

dla uczniów klas 4-7

 

Konkurs „Zakręceni w Przestrzeni” jest częścią programu ECO-MIASTO, promującego idee
zrównoważonego rozwoju miast. Organizatorem tego programu jest ambasada Francji w Polsce we
współpracy ze „Wspólnie – Fundacją LafargeHolcim”, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz
francuskimi firmami działającymi na rynku polskim.

Konkurs polega na obmyśleniu i zaprojektowaniu w sposób plastyczny, tego co można zmienić w przestrzeni Naszej szkoły, świetlicy, biblioteki. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką płaską, w formacie A4. Termin składania prac u nauczycieli plastyki do dnia 23 października 2017r.

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Ewelina Górka. 

Więcej informacji oraz regulamin – na stronie konkursu

Oświadczenie

Regulamin konkursu “Zakręceni w przestrzeni”

 

Konkurs plastyczny „Warszawo ma…”

w ramach III Przeglądu Artystycznego Dzieci i Młodzieży

z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego

dla uczniów klas 4-7

 

Organizatorem Przeglądu jest Urząd Dzielnicy Ochota oraz Młodzieżowy Dom Kultury “Ochota”. Honorowy patronat objęło Muzeum Powstania Warszawskiego.
Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką płaską. Format pracy A3. Uczniowie mogą wybrać 1 z proponowanych tematów:
1. Pocztówka z powstania
2. Pocztówka do powstańca
3. Kadry z Powstania Warszawskiego
Praca powinna być podpisana na odwrocie drukowanymi literami. Termin składania prac u nauczycieli plastyki do dnia 18 września 2017 r. Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pni Ewelina Górka.
Bliższych informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele plastyki.

Regulamin

Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie © 2014-2017 Frontier Theme