Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie | ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa | NIP: 5222493715 | e-mail: sekretariat@sp94.waw.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

 

DO POBRANIA http://www.sp94.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/WSDZ-sp94.docx

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Szkole Podstawowej nr 94

im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

w Warszawie ul. Cietrzewia 22a

na rok szkolny 2017/2018

 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 94

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy.

Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na przyszłość.

Opracowany WSDZ na rok szkolny 2016/2017 usprawni pracę szkoły i przepływ informacji doradczej.

 

 1. Założenia i cele WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

 • wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;
 • na wybór zawodu składają się: wiedza o sobie, wiedza na temat zawodów, wiedza o rynku pracy;
 • na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny , aktywność własna jednostki;
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;
 • działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły;
 • WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną);
 • WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

 

Cele programu WSDZ:

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych.

 

Cele szczegółowe

Uczniowie :

 •  rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych;
 • wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;
 •  posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia; ;

Nauczyciele:

 • potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;
 • rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje;
 • wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do specjalistów;
 • znają ofertę szkół, zasady rekrutacji;
 • włączają przedstawicieli instytucji  w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.

Rodzice:

 • znają swoje dziecko;
 • są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;
 • znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;
 • znają  ofertę szkół, zasady rekrutacji;
 • wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych;
 • angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, instytucje).

 

 1. Przepisy prawa polskiego i unijnego dotyczące doradztwa zawodowego

 

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach:

 • Prawo oświatowe[1]-art. 292 ust. 1Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę , art. 109 ust. 1 pkt 7 Ustawy – Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) – dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu”.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.). Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej… prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

 

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

 

Poradnictwo zawodowe

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

Orientacja zawodowa

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji – mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

Doradztwo zawodowe

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. (K. Lelińska)

Doradca zawodowy

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności)

Informacja zawodowa

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji ( K. Lelińska)

Informacja edukacyjna

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem (G. Sołtysińska)

 

 1. Funkcjonowanie WSDZ w Szkole Podstawowej nr 94 w Warszawie

Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, psycholog szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze. Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i nauczycieli, pozwoli podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez nich wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, przedsiębiorczości, doradztwa i orientacji zawodowej.

Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie harmonogramem działań WSDZ.

 

 1. Formy, metody i techniki pracy doradczej

Formy pracy adresowane do uczniów

 •  Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem.
 • Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach.
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom.
 • Organizowanie wycieczek.

 

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to:

 •  Burza mózgów, dyskusja.
 • Metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról.
 • Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy).
 • Metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje multimedialne.
 • Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.

Techniki plastyczne,  kwestionariusze, wywiady, gry i zabawy.

 

 1. Efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w Szkole

 

 • Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów.
 • Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z dalszą edukacją   i  z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.
 • Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 • Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.

 

 1. WSDZ na rok szkolny 2017/2018

 

Program edukacyjny nosi nazwę „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” – kl.VI– obejmuje następujące tematy:

I – PRACA

II – ZAWODY

III – KIM CHCĘ ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI?

IV a – ZAINTERESOWANIA

IV b – UMIEJĘTNOŚCI

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII- realizowane będą wg indywidualnego programu opracowanego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia i zaopiniowanego przez radę pedagogiczną.

Załącznik nr 1

 

Uczniowie klas IV – VI będą uczestniczyć w konkursie „Marzę o zawodzie”

 

 1. Ewaluacja

Ewaluacja WSDZ jest niezbędna, aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne

z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców.

Formy ewaluacji- rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

 

 

Harmonogram działań

  Zadanie Planowany termin realizacji Rodzaj aktywności Osoba odpowiedzialna
1.       Zapoznanie rady pedagogicznej   

z planem WSDZ na rok sz. 2017/2018

sierpień Rada szkoleniowa Koordynator WSDZ
2.       Przedstawienie wychowawcom klas VI propozycji scenariuszy zajęć „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” wrzesień Indywidualne spotkania koordynatora z wychowawcami klas VI celem przedstawienia propozycji scenariuszy zajęć Koordynator WSDZ
3.       Realizacja zajęć wg scenariuszy październik/ maj   Wychowawcy klas VI
4.       Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego w klasach VII     

Wrzesień-czerwiec

  Przydzielony nauczyciel
5.       Realizacja zajęć w klasach II-„Zawody spotykane na co dzień”   

 

Realizacja zajęć w klasach III-

„Zawody moich bliskich”

XII – II   

 

 

 

III-V

Prowadzenie zajęć przez uczniów klas VI Opiekun SU
6.       Poznawanie zawodów w swojej okolicy Cały rok szkolny Udział uczniów w wycieczkach organizowanych do różnych instytucji, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów Wychowawcy klas
7.       Diagnozowanie mocnych stron, uzdolnień, potrzeb i predyspozycji uczniów styczeń-maj Przeprowadzenie testu „Barwy preferencji zawodowych” – kl.III   

 i „Labirynt zawodów”- kl.VI

Koordynator + wychowawcy klas III i VI
8.       Udział w spotkaniach organizowanych przez  koordynatora z poradni psychologiczno-pedagogicznej co 2 miesiące Spotkania Koordynator z ppp
9.       Udział w konkursie dla koordynatorów doradztwa zawodowego szkół podstawowych październik-maj   koordynator
10.                         Udział uczniów w Warszawskim Konkursie Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód” grudzień-maj Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie  
11.                         Poszerzanie wiedzy w zakresie doradztwa zawodowego Zgodnie z planem spotkań ustalonym przez B.E. Udział w konferencjach, szkoleniach koordynator
12.                         Rozwijanie aktywności uczniów w ramach SU i wolontariatu Cały rok szkolny Przeprowadzanie zajęć dla klas młodszych, akcje charytatywne SU
13.                         Organizowanie porad konsultacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli Cały rok szkolny Zgodnie z potrzebami koordynator
14.                         Organizowanie spotkań z koordynatorem z PPP   Zgodnie z potrzebami koordynator
15.                         Monitorowanie na bieżąco realizację zajęć Cały rok szkolny   koordynator
16.                         Ewaluacja dotycząca realizacji WSDZ czerwiec ankieta koordynator

 

Koordynator WSDZ

mgr  Barbara Wojtyś

 

http://crdz.wcies.edu.pl/

http://esukacja.warszawa.pl/kształcenie

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/

 

[1]Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.60 ze zm.)

 

pingwiny_edycja-iv

 

Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie © 2014-2017 Frontier Theme