Polityka prywatności

Na podstawie an. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, zwanych dalej danymi osobowymi, jest SZKOŁA PODSTAWOWA nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa. reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jakub Biernacki, e-mail: jbiernacki@dbfo-wiochy waw.pl, tel.: 723 239 980
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. b. c. e Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach
  • rekrutacji dzieci
  • ewidencji dzieci;
  • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej:
  • w celach sprawozdawczych;
  • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będzie:
  • organ prowadzący oraz organy sprawujące nadzór nad działalnością placówki;
  • podmioty zewnętrzne, którym Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe na podstawie delegacji zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. w tym zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz w ustaw ie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • podmioty współpracujące z placówką w zakresie edukacji, opieki i wychowania;
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, do ich sprostowania. usunięcia. ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia. prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych sianowi przepis prawa lub zawarta między’ stronami urnowa.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Skip to content