Informacje o Konkursach 2016/2017

 

WARSZAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

‘’Young English Explorers’’

 

Organizatorem konkursu jest Zespołu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych oraz uczniowie klas 1, 2 i 3 gimnazjum.

Konkurs składa się z dwóch etapów.  Etap I (szkolny) odbędzie się w dniu 28.04.2017r. Obejmuje test pisemny jednokrotnego wyboru.  Do II etapu zostaje zakwalifikowanych troje uczniów (jeden z klasy 4, 5 i 6) z każdej szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I.

Etap II konkursu zostanie przeprowadzony w szkole organizującej konkurs w dniu 26.05.2017r. Podczas II etapu zostanie przeprowadzony krótki test gramatyczno-leksykalny, w którym zostanie wyłonionych 5 szkół. Po teście szkoły będą rywalizować w quizie wiedzy o Anglii.

Zapisy do 12.04.2017r u swojego nauczyciela języka angielskiego.

Regulamin konkursu Young English Explorers

 

 

Szkolny Konkurs Fotograficzny pt. „Warszawa – piękno zaklęte w kształcie”

dla uczniów klas I-VI

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły z klas I-VI. Konkurs odbywa się jednocześnie w dwóch kategoriach wiekowych kl. I – III i kl. IV – VI. Prace fotograficzne można nadsyłać w terminie od 4 maja do 11 maja 2017 r. Jury dokona oceny nadesłanych prac do 16 maja 2017 r. Wyniki konkursu będą ogłoszone 20 maja 2017 r.

 

Warunki uczestnictwa i kryteria jakie powinny spełniać zdjęcia:

 • uczestnik może zgłosić do konkursu jedno lub  zestaw do 3 zdjęć,
 • zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice,
 • przyjmujemy tylko zdjęcia wywoływane w punktach fotograficznych, wyłącznie w wersji papierowej  15×21 lub większe formaty
 • każda praca musi być podpisana – oznaczona metryczką

Metryczka: imię, nazwisko, wiek, klasę i tytuł pracy (jeśli jest),

 • prace należy składać do Teresy Cieślik (sala 27)

W konkursie nie będą uczestniczyć prace:

 • dostarczone po terminie,
 • drukowane na drukarkach atramentowych i laserowych

Jury dokona oceny prac, biorąc pod uwagę, walory artystyczne, technikę i pomysł. Finaliści otrzymają nagrody i wyróżnienia zaś autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają dyplomy.

Wernisaż wystawy oraz wręczenie wartościowych nagród odbędzie się 20 maja 2017 r., w sobotę podczas festynu rodzinnego.

 

 

Szkolny konkurs z języka angielskiego OPEN MIND
dla klas 4-6

 

Dwa razy w miesiącu na tablicy ogłoszeń przed salą 21 pojawi się zestaw pięciu pytań dotyczących historii i kultury Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, a także ciekawostek związanych z tymi krajami. Odpowiedzi na pytania na kartkach należy przekazać nauczycielowi języka angielskiego.

OPEN MIND to okazja by poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć bardzo dobrą ocenę. Pierwszy zestaw pytań już na was czeka!

 

Konkurs fotograficzny „Jakie znasz zawody?”

 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza do udziału w IV edycji Regionalnego Konkursu „Jakie znasz zawody?”. Patronat Honorowy nad konkursem objęło Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac fotograficznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody. Na Laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Na zdjęcia czekamy do 31 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje i regulamin

 

 

Konkurs plastyczny „PO PRĄD”

konkurs organizowany z okazji Roku Wisły 2017

 

Organizator: Państwowe Ogniska Artystyczne

Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Przesłanie drogą elektroniczną lub dostarczenie do Biura Konkursu

a) formularza zgłoszenia

b) pracy inspirowanej – Rokiem rzeki Wisły

 
Praca plastyczna może by wykonana dowolną techniką ( techniki graficzne , malarskie, w tym wodne , olejne , rysunkowe , pastele oraz plakat- formy wykonane technika pastelu , rysunkowe i węglem powinny być zabezpieczone ) Prace plastyczne powinny być wykonane na papierze typu brystol w formatach A4 do A3. Każdy uczestnik może zaprezentować od 1 do 2 prac zróżnicowanych tematycznie.
Praca wraz z kartą zgłoszenia powinna być przesłana lub dostarczona osobiście w wersji papierowej do sekretariatu konkursu: Państwowe Ognisko Artystyczne ul. Nowolipie 4
Termin składania prac upływa 24 kwietnia 2017r.

 

 

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
„Przecież każdy pisze wiersze”

Regulamin

 

 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Impresje Nadwiślańskie”

 

Konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat.

Tematy do wyboru:
„Rzeka – Wisłą od gór do morza”
„Zabytki, które oglądają Wisłę”

Regulamin

 

 

MIEJSKI PLASTYCZNY KONKURS EKOLOGICZNY

DLA KLAS  PIERWSZYCH

„LEŚNY PLAC ZABAW”

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest indywidualne i samodzielne wykonanie pracy plastycznej pt. Leśny plac zabaw ” w formacie A4 lub A3 , dowolną techniką płaską . Nie wolno używać gotowych elementów . Technika nie może być czasochłonna. Czas wykonania pracy w konkursie miejskim wynosi 1,5 godziny. Prace muszą być wykonane własnoręcznie , na sztywnym kartonie np. blok techniczny. Mile widziane będzie umieszczenie symboli kojarzących się z Warszawą. Każda praca plastyczna musi być podpisana

Konkurs jest  przeprowadzony w trzech etapach:
1. Etap pierwszy – szkolny trwa do 10 IV 2017r. ( prace składamy w sali 29 )
2. Etap drugi   – dzielnicowy  trwa do 5 V 2017r.
3. Etap trzeci  – miejski trwa do 25 V 2017r.

Regulamin konkursu „Leśny plac zabaw”

 

 

MIEJSKI LITERACKI KONKURS EKOLOGICZNY POD HASŁEM

„BAWIMY SIĘ W LESIE”

DLA KLAS II i III

 

Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach :
1. Etap pierwszy – szkolny trwa do 10 IV 2017r. ( prace do sali 29 )
2. Etap drugi – dzielnicowy trwa do 5 V 2017r.
3. Etap trzeci – miejski trwa do 25 V 2017r.
Zadaniem uczestnika konkursu jest indywidualne i samodzielne napisanie pracy literackiej związanej z hasłem – Bawimy się w lesie.

Regulamin konkursu „Bawimy się w lesie”

 

 

II Szkolny Konkurs Kaligraficzny „O Złote Pióro”

dla klas I-VI

 

11 maja 2017 r. w naszej szkole odbędzie  się Szkolny Konkurs Kaligraficzny dla uczniów klas I –VI. W tym dniu wszyscy  uczniowie będą mogli popisać się umiejętnością pięknego pisania. Warunkiem uczestnictwa będzie pisanie piórem.

 

Formy II Szkolnego Konkursu Kaligraficznego
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy, drogą eliminacji klasowych, otrzymają miano najładniej piszących. Klasę może reprezentować jedna osoba. Zadaniem uczniów jest przepisanie tekstu piórem na papierze z  liniaturą jednostronnie. Nie dopuszczamy innych narzędzi piśmienniczych. Uczniowie klas I – III piszą na kartce zeszytu w trzy linie formatu A5 jednostronnie. Kolor atramentu i szerokość stalówki dowolna. Obowiązuje zakaz używania korektora.

Kryteria oceny prac
– staranność i płynność pisma
– dopełnienie kształtów liter
– estetyka i właściwe połączenia literowe
– jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego
– utrzymywanie się w liniaturze
– poprawność odwzorowania tekstu
– poprawność graficzna, ortograficzna i interpunkcyjna
– oryginalność kroju pisma
– czytelność pisma
– ogólne walory estetyczne pracy

Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgodny na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu,  w tym zamieszczenie jego pracy wraz z wizerunkiem na internetowej stronie szkoły.

Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury. Ocena pracy będąca decyzją komisji konkursowej jest ostateczna. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

Harmonogram konkursu
1. 10.03.2017 r. – ogłoszenie konkursu
2. 27.04.2017 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń
3. 11.05.2017 r. (czwartek) odbędzie się Szkolny Konkurs Kaligraficzny
   godz. 11.00 klasy I-III
   godz.12.00 klasy IV-VI
4. 16.05.2017 r.  ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły
5. 20.05.2017r. wręczenie nagród podczas Festynu Rodzinnego

 

 

Konkurs literacki i plastyczny

organizowany z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 210 w Warszawie

dla uczniów  klas I-III i IV-VI
 
 
Tematy prac dla uczniów klas IV-VI
 1. „Gdyby rzeczy umiały mówić….. „ – praca literacka, zawierająca wątki historyczne, wpleciona w dzieje wybranego przedmiotu codziennego użytku lub innej rzeczy. Praca może mieć charakter opowiadania, wiersza, kartek z pamiętnika. Mile widziane ilustracje.
2. „Moja szkoła – moja historia….” – ilustrowana praca literacko-historyczna. Praca przedstawiająca w sposób ciekawy i nowatorski historię patrona lub szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
 
Tematy prac dla uczniów I-III
1. „Szkoła moich marzeń…..” – opowiadanie, wiersz lub praca plastyczna.
 
Termin składania prac u nauczycieli – do dnia  29 marca 2017 r.
Bliższych  informacji  na temat konkursu udzielają nauczyciele języka polskiego.

Informacje i regulamin

 

 

IV edycja Literackiego Konkursu Fantasy
„W Kręgu Śródziemia”

Informacje i regulamin

 

 

© MEMORY MASTER

ogólnopolski konkurs leksykalny

dla klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

 

© MEMORY MASTER jest ogólnopolskim konkursem leksykalnym przeznaczonym dla szkół gimnazjalnych oraz klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej. Konkurs jest nowatorskim przedsięwzięciem na rynku edukacyjnym. Został zaprojektowany przez nauczycieli języka angielskiego (i testowany w kilku szkołach podstawowych w Wielkopolsce) jako pomocne narzędzie do aktywnego wspierania nauki słownictwa i do skutecznego motywowania. Dzięki nowej formie konkursu mogą Państwo nie tylko sprawdzić wiedzę swoich uczniów, ale przede wszystkim w nowoczesny sposób zachęcić ich do zdobycia nowej wiedzy i odświeżenia tej już nabytej.

Nagrody w konkursie ©Memory Master:
Uczestnicy, którzy zdobyli maksimum punktów (100 pkt) biorą udział w losowaniu wycieczki do jednej ze stolic europejskich – Londynu, Rzymu, lub Paryża (x1),
laptopa (x1), tabletów (x2), słuchawek (x3), odtwarzaczy MP 3 (x2), plecaków z nadrukiem Memory Master (x4), breloków z latarką Memory Master (x4).
Uczestnicy, którzy uzyskali wynik 100% ale nie wylosowali jednej z głównych nagród otrzymują nagrodę pocieszenia (zależną od sponsora).

Ponadto, każdy uczestnik oraz szkolny organizator otrzymuje dyplom (rodzaje dyplomów: dyplom dla szkolnego organizatora, dyplom laureata – 100 pkt, dyplom laureata II stopnia, dyplom laureata III stopnia, dyplom z wyróżnieniem, dyplom uczestnika).

Więcej informacji oraz regulamin: www.memorymaster.edu.pl
ZAPISY DO 20.03.2017r u p. Huberta Makaruka lub swojego nauczyciela języka angielskiego wraz z wpłatą 8zł.
Konkurs odbędzie się 11.04.2017r o godz 10:00 i potrwa godzinę.

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY PANDA

 

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy z przyrody PANDA dla klas IV, V, VI odbędzie się 6 kwietnia 2017r. o godzinie 8.45 w stołówce. Zapisy u nauczycieli przyrody i p. Anny Gawrychowskiej.

Opłata za konkurs 8 zł. 

 

Włochowski Festiwal Rozmaitości

 

Zapraszamy uczniów klas I – VI  do wzięcia udziału w konkursach  „Włochowskiego Festiwalu Rozmaitości”:

 1. Konkursie wokalnym,
 2. Konkursie teatralnym,
 3. Konkursie tanecznym.
 4. Konkursie plastycznym,
 5. Konkursie Literackim,
 6. Konkursie Filmowym.

Każdy konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe (klasy I – III i IV – VI). Tematyka prac i prezentacji jest dowolna. Zgodnie z regulaminem organizatora szkoła może zgłosić 10 prac w każdej kategorii wiekowej w konkursach plastycznym i literackim –  w przypadku większej ilości zgłoszeń w wyniku szkolnych eliminacji zostanie wyłonione 10 najlepszych prac.

Szczegółowe informacje o wymaganiach regulaminowych pod adresem http://dkw.dkwlochy.pl/images/konkursy/dkw/festiwal.pdf

Karty zgłoszeniowe, a w przypadku konkursu plastycznego, literackiego i filmowego – także zgodne z wymogami Regulaminu Organizatora prace konkursowe, należy złożyć u  szkolnego koordynatora konkursów „Włochowskiego Festiwalu Rozmaitości”, p. M. Wróblewskiej  bądź odpowiednich nauczycieli  przedmiotowych. Zgłoszenia od uczniów klas I – III przyjmują nauczyciele-wychowawcy.

 Szkolny termin zgłoszeń  upływa 3 kwietnia 2017 r.

 

 

KONKURS POETYCKI  „ZŁOTA BIEDRONKA”

 

Zapraszamy uczniów klas I – VI do wzięcia udziału w VII edycji mazowieckiego  KONKURSU POETYCKIEGO  „ZŁOTA BIEDRONKA”. Zadaniem uczestnika jest napisanie jednego wiersza inspirowanego mottem z wiersza ks.  J. Twardowskiego „Niewidoma dziewczynka”: „(…) wystarczy kochać słuchać i obejmować”. 

Zgodne z wymogami regulaminu prace należy dostarczyć nauczycielowi wychowawcy (klasy I – III) lub poloniście w formie elektronicznej (płyta CD) bądź przesłać mailowo  na adres szkolnego koordynatora, p. Marty Wróblewskiej (molczuk@interia.pl). Termin składania prac: 20 kwietnia b.r.

Szczegółowy regulamin konkursu

 

 

Mazowiecki konkurs komiksowy w języku angielskim

„COMICS CONTEST”

pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 94 w Warszawie

 

Konkurs przeznaczony jest dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Aby wziąć udział, stwórz komiks dowolną aplikacją komputerową i przekaż nauczycielowi do 12 kwietnia br. Pamiętaj o wymaganiach zawartych w regulaminie!

Tematyka prac:
Klasy 4 – Danger: e-stranger! -> Uwaga: e-nieznajomy!
Klasy 5 – E-friend in need is an e-friend indeed. -> Prawdziwych e-przyjaciół poznaje się w biedzie.
Klasy 6 – Mission: Stop cyberbullying! -> Misja: Powstrzymać cyberprzemoc!

Wszystkie informacje na stronie http://comicscontest.blogspot.com/

 

Regulamin konkursu Comics Contest

Patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty – konkurs Comics Contest

 

DZIELNICOWY  KONKURS  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO
„ENGLISH IS OUR FUTURE”

dla uczniów klas IV, V  i VI

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie.
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV, V  i VI szkoły podstawowej. Konkurs składa się z trzech etapów (szkolny, II etap i finał).

Regulamin Konkursu i szczegółowe wymagania

 

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny GALILEO 2017

dla uczniów klas IV-VI

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs ma zakres ogólnopolski i zostanie zorganizowany na terenie szkoły na podstawie materiałów przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną CES. Testy konkursowe będą testami jednokrotnego wyboru. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ich ciekawa formuła winny stanowić dla wszystkich dzieci zachętę do udziału w konkursie. Konkurs nie jest przeznaczony tylko dla uczniów najlepszych i każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności.
Konkurs odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka polskiego do wtorku 7 lutego.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus – Spring 2017”

dla uczniów klas III-VI

 

Termin konkursu – 23.03.2017 r.
Zapisy i wpłaty – do 9.02.2017 r.

Cena konkursu: 8,50 zł

Oprócz wiedzy gramatyczno-leksykalnej konkurs sprawdza również wiedzę dotyczącą Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach wiekowych.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego.

 

 

I Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach

Dla Szkół Podstawowych

„Mój wymarzony zawód”

 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas V i VI szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu jest  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia plakatu ilustrującego wybrany przez niego zawód. Plakat należy wykonać w formacie A2 dowolną techniką plastyczną (np. kolaż, wydzieranka, papieroplastyka). Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę konkursową, którą należy opisać na odwrocie.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu oraz upowszechnienie pracy konkursowej.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach.

Prace konkursowe należy składać u p. Barbary Wojtyś lub swojego nauczyciela plastyki do 28.02.2017.

Szczegółowe informacje na temat konkursu

 

 

KANGUR MATEMATYCZNY

KLASY 2-6

TERMIN 16.03.2017

OPŁATA ZA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE – 9 ZŁ

 

ZAPISY I WPŁATY DO DNIA 23.01.2017

 • KLASY 2 i 3 – WPŁATY PRZYJMUJĄ WYCHOWAWCY
 • KLASY 4-6 – WPŁATY PRZYJMUJĄ NAUCZYCIELE MATEMATYKI

koordynatorzy: Aneta Kornacka, Małgorzata Dusza, Agnieszka Cichocka

 

 

Eliminacje do Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

klasy 1-3

Zapraszamy uczniów klas I – III do udziału w szkolnych eliminacjach do Dzielnicowego Konkursu Recytatorskiego  „Warszawska Syrenka”.

Przesłuchania uczestników odbędą się  10 stycznia 2017r. w godz. 11.00 w sali 27. Do kolejnego etapu konkursu, zgodnie z zapisami regulaminu organizatora, zostanie zakwalifikowanych 6 uczniów. Udział w eliminacjach nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Zadaniem recytatora jest zaprezentowanie komisji jednego wiersza lub fragmentu prozy o dowolnej tematyce. Uczestnicy zostaną ocenieni według następujących kryteriów:

 1. dobór repertuaru (prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich i unikanie tekstów zamieszczonych w podręcznikach szkolnych),
 2. opanowanie pamięciowe utworu,
 3. trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
 4. kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
 5. ogólny wyraz artystyczny i postawa recytatora.

Dla uczniów klas 1-3, którzy 10.01 (wtorek) biorą udział w konkursie jęz. angielskiego OLIMPUSEK, przesłuchania do konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędą się 11.01 (środa) o godz.12 w sali 27.

Koordynatorem konkursu jest Teresa Cieślik.

 

Eliminacje do Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

klasy 4-6

Zapraszamy uczniów klas IV – VI do udziału w szkolnych eliminacjach do etapu Dzielnicowego Konkursu Recytatorskiego  „Warszawska Syrenka”. Przesłuchania uczestników odbędą się  9 stycznia 2017 r. w godz. 14:40-15:25 w sali 22. Do kolejnego etapu konkursu, zgodnie z zapisami regulaminu organizatora, zostanie zakwalifikowanych 6 uczniów. Udział w eliminacjach nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Zadaniem recytatora jest zaprezentowanie komisji jednego wiersza lub fragmentu prozy o dowolnej tematyce. Uczestnicy zostaną ocenieni według następujących kryteriów:

 1. dobór repertuaru (prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich i unikanie tekstów zamieszczonych w podręcznikach szkolnych),
 2. opanowanie pamięciowe utworu,
 3. trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
 4. kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
 5. ogólny wyraz artystyczny i postawa recytatora.

Koordynatorkami  konkursu są polonistki:  p. Anna Derleta  i p. Marta Wróblewska. Życzymy powodzenia!

 

III Ogólnopolski konkurs poświęcony bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce

„Jerzy Popiełuszko – człowiek prawdy, który zło dobrem zwyciężał”

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI
 • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach rodzajowych: praca pisemna i praca artystyczna niezależnie od wieku uczestników.
 • Każdy uczestnik może wziąć udział w obydwu kategoriach rodzajowych.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.

Przebieg konkursu:

 • Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
 • Etap pierwszy przeprowadzany w szkołach macierzystych polega na samodzielnym napisaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej lub wykonaniu pracy plastycznej. Tematy prac i informacje techniczne znajdują się w tabelach poniżej:
Praca pisemna  

 

 

 

 

lub

 

 

Praca artystyczna
Napisz opowiadanie inspirowane słowami bł. ks. J. Popiełuszki: „Aby zwyciężać zło dobrem trzeba troszczyć się o cnotę męstwa”. W swojej pracy odwołaj się do biografii błogosławionego.

(wydruk komputerowy nie dłuższy niż 2 strony A4)

 

 

Wykonaj pracę plastyczną inspirowany słowami bł. ks. J. Popiełuszki: „Aby zwyciężać zło dobrem trzeba troszczyć się o cnotę męstwa”. W swojej pracy odwołaj się do biografii błogosławionego.

Techniki (do wyboru): rysunek pastelami, gwasz, tempera, akwarela, farby plakatowe (istnieje możliwość łączenia technik). Format A3 lub A2

 • Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 • Do każdej pracy należy dołączyć kopertę z oświadczeniem rodziców/opiekunów oraz kartę uczestnika (do pobrania ze strony internetowej www.popieluszko.edu.pl)
 • Literatura: Książka Mileny Kindziuk – „Ksiądz Jerzy zwyciężał dobrem”
 • Termin oddawania prac –19.12.2016.
 • Nauczyciele odpowiedzialni – Kinga Machalica, Ks. Leszek Kwiatkowski, Ks. Mirosław Opiela.
 • Więcej informacji na stronie internetowej: www.popieluszko.edu.pl

 

 

Archidiecezjalny konkurs biblijno-plastyczny

IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA

 

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Tematyka konkursu – Treść Ewangelii według św. Mateusza
 • Technika dowolna – farby, kredki, wyklejanki – format A4 lub A3
 • Na odwrocie opis: Imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko katechety prowadzącego zajęcia, ilustrowany w pracy fragment ewangelii św. Mateusza
 • Najlepsze prace z etapu klasowego przejdą do etapu szkolnego, w którym szkolna komisja konkursowa wybierze zwycięzców, nagrodzi ich, a prace przekaże do etapu diecezjalnego.
 • Prace należy oddać katechetom uczącym do 22.12.2016

Nauczyciele odpowiedzialni – P. Barbara Cwalina, P. Kinga Machalica, Ks. Mirosław Opiela, Ks. Paweł Golemo.

 

Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUSEK

 

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w konkursie języka angielskiego – Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUSEK – sesja zimowa.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkole 10.01.2017. Zapisy i wpłaty do 5 grudnia 2016r u p. Mai Wenderlich lub swojego nauczyciela języka angielskiego. Opłata wynosi 9 zł.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek-sesja-zimowa

 

 

XXIII  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Kwiaty dla Babci i Dziadka”

 

Ogłaszamy szkolne eliminacje do XXIII  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Kwiaty dla Babci i Dziadka”.   Zadaniem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu kwiatów dla Babci i Dziadka.

Regulamin XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Kwiaty dla Babci i Dziadka”

1.Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – 7-12 lat

II kategoria – 13-16 lat

2. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A-3 .

3.Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie.

4.Prace konkursowe należy składać do 02.12.2016 do sali nr 27 – Teresa Cieślik

5. Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa, adres i telefon placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

7. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa przyzna dyplomy i po 3 ciekawe nagrody rzeczowe oraz po 3 wyróżnienia. Opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych uczniów otrzymają upominki (książki, albumy).

8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej KSPS.

9. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na uroczystej Gali Laureatów. O terminie i miejscu uroczystości szkoły i ich laureaci zostaną poinformowani listownie.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach oraz na stronie internetowej KSPS. Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców w formie oświadczenia na możliwość wykorzystania prac w działalności Stowarzyszenia.

11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.

 

 

I DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 5-6 warszawskich szkół podstawowych dzielnicy Włochy. Organizatorem konkursu jest Zespoł Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Konkurs obejmuje trzy etapy. Zapisy do 3.11.2016r u p. Ewy Kinstler lub swojego nauczyciela języka angielskiego.

Szczegółowe informacje (w tym wymagania) na temat konkursu

 

 

XXXIII Międzynarodowy Konkurs

Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

 

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
 2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
 3. Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2017 r. Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.
 4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.
 5. Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:
  • przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 15 stron maszynopisu;
  • podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;
  • podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;
  • nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;
  • opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;
  • wypełnienie karty zgłoszeniowej, udostępnionej na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 – gimnazjum2slupsk.edupage.org – w zakładce – Międzynarodowy Konkurs Literacki;
  • dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;
  • dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.
 6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.
 7. Organizatorzy dopuszczają możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2017 r.
 9. Prace oceniane będą w kategoriach:
  • poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VI , uczniowie gimnazjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
  • proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wanda Chotomska, jako przewodnicząca; poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.
 2. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2017 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Dzieciom, młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy  możliwość  noclegu w przystępnej cenie – w Bursie Szkoły Podstawowej nr 5.
 3. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie  regionalnej.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2  w Słupsku: www.gimnazjum2slupsk.edupage.org.

PRACE KONKURSOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DN. 10 STYCZNIA 2017 R.

U NAUCZYCIELA – POLONISTY.

KOORDYNATOR KONKURSU – P. MARTA WRÓBLEWSKA

 

 

Konkurs „Kolorowe gry planszowe”

 

Jesteś fanem gier planszowych? Weź udział w konkursie na najbardziej pomysłową, wykonaną własnoręcznie grę planszową. Celem konkursu jest promowanie rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie.

 

REGULAMIN

 1. Każda gra zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie.
 2. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej:  tytuł, instrukcję gry, planszę oraz pionki do gry.
 3. Tematyka gry jest dowolna.
 4. Technika wykonania pracy jest dowolna.
 5. Gra planszowa może być tworzona indywidualnie lub zespołowo.
 6. Każdy uczestnik lub zespół może wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.
 7. Ocenie podlegać będą: pomysł, staranność wykonania oraz estetyka pracy.
 8. Pracę należy podpisać: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) autora(-ów), wiek.
 9. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch  kategoriach wiekowych:
 •  kl. I-III
 • kl. IV-VI
 1. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
 2. Prace należy składać do p. Krzysztofa Długołęckiego, do dnia 28 października 2016
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wieczoru gier planszowych w dniu 4 listopada.

 

 

Konkurs literacki

Moje Włochy – mój świat

 

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły klas IV-VI do udziału w Konkursie literackim Moje Włochy – mój świat, który organizowany jest w ramach projektu społecznego: Nowe, Stare – nasze Włochy,  realizowanego przez  Marię Niemiatowską i Martę Zaworską.

W konkursie mogą brać udział również osoby, które nie uczęszczają do szkoły na terenie dzielnicy, ale mieszkają we Włochach.

Celem Konkursu jest:
– zwiększenie zainteresowania dzielnicą Włochy,
– promowanie lokalnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży,
– wydobycie piękna i atrakcyjności Miasta Ogrodu- Włochy,
– wyłonienie i nagrodzenie utalentowanej młodzieży mieszkającej w naszej dzielnicy.

Zadaniem uczestników Konkursu jest stworzenie pracy literackiej, w której opiszą oni miejsce lub miejsca we Włochach, w których czują się bezpiecznie, gdzie lubią spędzać swój wolny czas i za które kochają swoją dzielnicę. Mogą to być place zabaw, boiska, parki, stawy, a nawet własny dom, ogródek. Ważne, aby w pracy znalazły się wspomnienia i wyobrażenia uczestników – chcemy poznać ich historię związaną z naszą dzielnicą.
Zachęcamy do uruchomienia wyobraźni – bajkowe scenariusze są mile widziane.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie:
– jednej pracy literackiej w formie papierowej lub elektronicznej
– formularza zgłoszeniowego

Przebieg Konkursu:
Prace konkursowe należy składać w terminie od 3.10.2016 do 4.11.2016
Możliwe sposoby złożenia pracy konkursowej:
– złożenie pracy w wersji papierowej w bibliotece szkolnej
– złożenie pracy w wersji papierowej w Bibliotece Publicznej dzielnicy Włochy, przy ul. ks.J.Chrościckiego
– przesłanie pracy w wersji elektronicznej na adres: projektnaszewlochy@gmail.com

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie literackim. Bliższe informacje dostępne są u nauczycieli polonistów SP 94.

 

 

© MEMORY MASTER

ogólnopolski konkurs leksykalny

dla szkół gimnazjalnych oraz klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

 

Zapisy do 20.10.2016r u p. Huberta Makaruka lub swojego nauczyciela języka angielskiego

Szczegółowe informacje na temat konkursu MEMORY MASTER

 

 

A L F I K    M A T E M A T Y C Z N Y

KLASY 2-6

TERMIN 23.11.2016

OPŁATA ZA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE- 9 ZŁ

 

ZAPISY I WPŁATY DO DNIA 28.10.2016

 • KLASY 3 – WPŁATY PRZYJMUJĄ WYCHOWAWCY
 • KLASY 4-6 – WPŁATY PRZYJMUJĄ NAUCZYCIELE MATEMATYKI:

Agnieszka Cichocka

Katarzyna Gierlotka

Renata Spiridis

 

 

MIEJSKI PLASTYCZNY KONKURS EKOLOGICZNY

„ZIELONA STOLICA”

DLA KLAS 1-3

 

Konkurs „ZIELONA STOLICA” jest elementem programu „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy”. Organizatorem konkursu są Lasy Miejskie – Warszawa.

 

Zapraszamy dzieci z klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Zielona Stolica”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest indywidualne i samodzielne wykonanie plakatu pt. „ Zielona Stolica” zachęcającego do dbania o warszawską zieleń. Format pracy –  A2 lub A3, technika – dowolna, płaska. Używanie gotowych elementów jest zabronione. Mile widziane będzie wykorzystanie wykonanych samodzielnie symboli kojarzących się z Warszawą.

 

Wykonane prace przynosimy do sali nr 29 do 28 października.

Każdy plakat musi być opatrzony na odwrocie następującymi informacjami:

 • imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
 • adres placówki, dzielnica,
 • imię i nazwisko nauczyciela, którego uczniem jest autor pracy.

 

Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:

 1. Etap pierwszy – szkolny trwa do 28 X 2016 r.
 2. Etap drugi – dzielnicowy trwa do 9 XII 2016 r.
 3. Etap trzeci – miejski trwa do 31 XII 2016 r.

 

 

WARSZAWSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(klasy 2-3 oraz 5-6)

Zapisy u nauczycieli języka angielskiego do dnia 13.10.2016r (czwartek).

Szczegółowe informacje na temat konkursu – Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego

 

 

KONKURS EDI – JĘZYK ANGIELSKI

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka angielskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

Konkursy z języka angielskiego odbędą się: 23.11.2016 r. – Pingwin i 05.04.2017 r. – Panda.

Konkurs trwa 45 minut.

Konkursy przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

ZAPISY WRAZ Z WPŁATĄ 8,50 U P.HUBERTA MAKARUKA NA PRZERWIE ŚNIADANIOWEJ W SALI 7.
Zapisy na pierwszy konkurs (pingwin) do 21.10.2016r!

 Szczegółowe informacje (w tym zakres tematyczny) na temat konkursów PINGWIN oraz PANDA

 

 

Konkursy przedmiotowe Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

 

Terminy etapu szkolnego:

Język polski- 3.11.20016

Matematyka- 9.11.2016

Informacje i zgłoszenia – u nauczycieli przedmiotów

Zakres merytoryczny konkursów – informacje na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz tablica informacyjna w szkole obok pokoju nauczycielskiego.

Koordynator szkolnego etapu konkursów – Renata Spiridis

Skip to content