Wars i Sawa

Warszawski Program Wspierania Uzdolnień WARS i SAWA adresowany jest do szkół , które chcą odkrywać w swoich uczniach zdolności i talenty, ale także potrafią z nimi współpracować i ich wspierać. Celem Programu jest stworzenie systemu wymiany doświadczeń szkół, nauczycieli, rodziców, po to, by wspólnie pomagać dzieciom w ich rozwoju intelektualnym i fizycznym. Stworzenie spójnego systemu umożliwiającego rozpoznawanie , rozwijanie uzdolnień uczniów. Zwiększenie możliwości rozpoznawania i rozwijania uzdolnień.

Nasza szkoła Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA otrzymała 5.10.2011r. Został on przyznany na 3 lata. Po trzech latach 27.10.2014r. otrzymaliśmy bezterminowe przedłużenia Certyfikatu. Certyfikat stanowi potwierdzenie osiągnięcia przez szkołę określonego standardu pracy w tym obszarze. Jest nagrodą za trud, jakiego wymaga systemowa opieka nad rozwojem utalentowanych dzieci i podnoszeniem efektywności kształcenia.

W ramach projektu Wars i Sawa w naszej szkole opracowaliśmy szkolny system wspierania uczniów zdolnych . Dzięki niemu już we wczesnym etapie edukacji diagnozowani są uczniowie wykazujący predyspozycje w różnych kierunkach.

W badaniach uczniów zdolnych wykorzystujemy :

– testy mierzące umiejętności, osiągnięcia, zdolności kierunkowe np. matematyczne, plastyczne, językowe, przyrodnicze, humanistyczne, twórcze

– wywiady, ankiety, obserwacja

Testy diagnozujące uzdolnienia opracowują nauczyciele w zespołach przedmiotowych. Po konsultacjach nauczycieli i rodziców dzieci kierowane są na zajęcia dla uczniów zdolnych prowadzonych przez nauczycieli. Zajęcia odbywają się w małych grupach wg. autorskich programów nauczycieli z wykorzystaniem nowoczesnych środków edukacyjnych. Mają przebieg w budynku szkoły ale też w terenie, w miejscach kultury i sztuki .Baza kół zainteresowań na terenie naszej szkoły jest bardzo rozbudowana. Uczniowie klas 1-3 mogą uczestniczyć w zajęciach matematycznych, językowych, sportowych, tanecznych, teatralno- wokalnych, plastycznych. Do wsparcia ucznia uzdolnionego włączyła się też świetlica szkolna oferując  koła zainteresowań : teatralne, kaligraficzne, artystyczne, matematyczne, ekologiczne, szachowe, ortograficzne, koło promujące poprawną wymowę. Uczniowie mają wpływ na rodzaj kół zainteresowań. Zapewniamy wszystkim uczniom szeroką przestrzeń do odkrywania indywidualnych zainteresowań oraz rozwijania uzdolnień i pasji. Oferty kół pozalekcyjnych prezentujemy na zebraniach z rodzicami, na stronie internetowej szkoły, na tablicach informacyjnych.

Prężnie działa Klub Młodego Artysty skierowany do młodszych uczniów pragnących rozwijać swoje artystyczne zamiłowania, w ramach którego pracuje koło teatralne – Węzełek , koło plastyczne – Małe atelier i koło wokalne – Entliczek Pętliczek.

Rozbudowaliśmy system nagród obok pochwał na forum szkoły, dyplomów, wprowadzono nagrody rzeczowe, wyróżnienie na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

Stwarzamy uczniom uzdolnionym warunki do pokazu zdobytych umiejętności podczas pracy na kołach i nad projektami. Cyklicznie organizujemy wystawy w Galerii na Korytarzu oraz umieszczamy prace plastyczne w Urzędzie Dzielnicy Włochy. W naszej szkole od pięciu lat uczniowie przygotowują klasowe projekty edukacyjne. Taki projekt powstaje po wewnętrznej dyskusji uczniów , nauczycieli i rodziców dotyczącej tematu. Klasa dzieli się na zespoły, z których każdy przygotowuje fragment całości. Efekty projektów prezentowane są podczas gali – OGRODY NAUKI I SZTUKU w dniu święta szkoły. Uczniowie stają się podczas prac autorami planu działań, ekspertami konkretnych wybranych przez siebie dziedzin nauki i sztuki, pomysłodawcami aranżacji wystroju sal na finał szkolnych projektów, gospodarzami oprowadzania po ekspozycjach zaproszonych do szkoły znanych i cenionych gości. To ogromne szkolne interdyscyplinarne przedsięwzięcie zostało nagrodzone Honorowym Wyróżnieniem Prezydenta m. st. Warszawy – Szkoła z pomysłem na odkrywanie nowych przestrzeni dla aktywnych działań naukowych i artystycznych.

Organizujemy wiele wycieczek pod kątem zainteresowań uczniów. Szkoła współpracuje z DK Włochy i instytucjami zewnętrznymi w organizacji warsztatów skierowanych na rozwijanie uzdolnień.  Nasi uczniowie uczestniczą w lekcjach muzealnych i warsztatowych w Zamku Królewskim, Instytucie Teatralnym , Centrum Sztuki Współczesnej, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Ewolucji, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowym, Muzeum Ziemi, Muzeum Archeologicznym, Muzeum Kolejnictwa. Współpracujemy także z Ośrodkami Kształcenia Dzieci takimi jak Pinokio, Mostówka.
O wszechstronny rozwój ucznia dbamy również poprzez zaproszenie do szkoły cenionych specjalistów ze świata nauki i sztuki.

Uczniowie wykazujący uzdolnienia społeczne mają możliwość działania  w szkolnym kole Caritas o jego potrzebie świadczy duża ilość organizowanych  akcji charytatywnych na rzecz podmiotów zewnętrznych organizowanych przez uczniów z uzdolnieniami społecznymi.

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach realizowana jest głównie w formie pracy indywidualnej . Jest to optymalna forma pozwalająca  precyzyjnie dobrać treść i dostosować tempo uczenia się . Podczas zajęć stosujemy pracę w grupach o podobnym poziomie uzdolnień, gdzie zadawane są zadania trudniejsze dla grup zdolniejszych; praca w grupach, w których uczniowie uzdolnieni pełnią rolę liderów. Nauczyciele wprowadzają różnorodne metody pracy z uczniem zdolnym, wykorzystują nowoczesne technologie.

Mocną stroną naszej szkoły w zakresie wsparcia ucznia zdolnego jest udział w olimpiadach, turniejach, ogromnej liczbie projektów, konkursów, zarówno dzielnicowych jak też ogólnopolskich i międzynarodowych. Nauczyciele i dyrektor szkoły śledzą na bieżąco oferty instytucji zewnętrznych w tym zakresie.

Praca z uczniem zdolnym w naszej szkole przynosi zamierzone efekty. Uczniowie potrafią samodzielnie i aktywnie uczestniczyć w lekcji, mają rozbudzoną potrzebę samorealizacji, w pełni wykorzystują swoją wiedzę i ją pogłębiają, pomagają innym w rozwiązywaniu problemów, biorą czynny udział w życiu klasy i szkoły. Zdobywają znaczące miejsca w konkursach o zasięgu dzielnicowym, miejskim, ogólnopolskim.

Organizację pracy z uczniami uzdolnionymi nauczyciele opierają na wynikach testów diagnozujących, własnych obserwacjach, doświadczeniu, wywiadach przeprowadzonych z uczniami i rodzicami oraz analizie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych.  Prowadzone są także spotkania zespołów nauczycieli uczących danego ucznia uzdolnionego, w celu omówienia działań wspierających.

Dla uczniów uzdolnionych prowadzone są według autorskich programów koła zainteresowań: matematyczne, techniczne, zespół wokalny, plastyczne, Caritas, polonistyczne, teatralne, przyrodnicze, szkolny klub sportowy- w tym koszykówka, piłka ręczna, biegi, unihokej, tenis stołowy, łyżwiarstwo, badminton, szachy, gimnastyka, pływanie, piłka nożna, czwórbój, na których nauczyciele  poszerzają wiedzę uczniów z danego przedmiotu i rozwijają jego zdolności. Nauczyciele kierują również dzieci do instytucji zewnętrznych np. klubów sportowych, gdzie uczniowie mogą oddawać się swojej pasji. Ponadto prowadzący przygotowują uczniów do udziału w konkursach o zasięgu szkolnym, dzielnicowym, ogólnopolskim oraz olimpiadach przedmiotowych. Efekty działań podejmowanych na kolach zainteresowań, i nie tylko, są widoczne w postaci licznych laureatów konkursów.

W ramach lekcji nauczyciele indywidualizują proces nauczania, przygotowują dla dzieci uzdolnionych dodatkowe karty pracy, zadania, polecają literaturę rozwijającą zainteresowania uczniów oraz stosują specyficzne formy i metody pracy. Nauczyciele prowadzą także z uczniami uzdolnionymi rozmowy motywujące do poszerzania wiedzy, wykorzystywania swoich zdolności, rozwijania pasji oraz samodoskonalenia.

Ponadto w celu wspierania ucznia uzdolnionego prowadzone są projekty klasowe oraz szkolne. Działania nad konkretnymi projektami klasowymi są organizowane w ramach „Ogrodów Nauki i Sztuki”. Każda klasa wybiera interesujący ją temat i w ciągu roku szkolnego zgłębia wiedzę z danego obszaru. Uczniowie uzdolnieni mają możliwość w ramach projektu klasowego rozwijać swoje umiejętności i zgłębiać interesujące ich tematy.

Wśród projektów szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 prowadzony był międzynarodowy, interdyscyplinarny program łączący język angielski, informatykę i ekologie- „Globar Scholars”. Tytuł przewodni tegorocznego projektu to „SustainableCities”. Wzięło w nim udział dwunastu uczniów uzdolnionych językowo. Nadrzędnym celem programu jest rozbudzenie w uczniach globalnej świadomości ekologicznej. A także zainspirowanie i przygotowanie ich do podjęcia konkretnych działań w lokalnej społeczności w myśl idei, która przyświeca programowi Globar Scholars „myśl globalnie, działaj lokalnie.”

Wycieczki szkolne, wyjścia do teatrów, muzeów czy innych miejsc kultury, spotkania z ciekawymi osobami, warsztaty, np. redaktorskie, językowe również służą rozwojowi zainteresowań ucznia uzdolnionego.
Szkoła zapewnia uczniom uzdolnionym wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, w tym diagnozę potrzeb, zajęcia indywidualne, współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz konsultacje dla nauczycieli i rodziców.

Szkolne projekty

Zobacz wszystkie
Skip to content