Akcja „ Lato w mieście 2022r

Od dnia 10.05. 2022r rozpoczyna się rekrutacja uczniów do „ Akcji Lato w mieście 2022”

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu zapisów,  regulaminu oraz rejestracji znajdują się  poniżej.

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkole Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

W dniach 16.08  – 31.08.2022r

1.      Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2022 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

2.      Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

·        posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania                                                  w Warszawie,

·        złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki[1],

·        przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

3.      FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022 dokonywane są na co najmniej na jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych oraz z wyjątkiem ostatniego turnusu).

4.      FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 17.15

5.      Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

6.      Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

7.      Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego,                 z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

8.      Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

9.      Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

10.   W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 3.10.2022 r.,
po spełnieniu następujących warunków:

·        do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego,     e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

·        do 8.09.2022 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022 według wzoru  udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica
ze zwrotu opłat.

11.   W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, dnia poprzedzającego jego nieobecność.

12.   Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

·        opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 11103015080000000550826011

·        posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 48187010452078104188070001

13.   Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy
i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

14.   Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

15.   Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

16.   O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2022 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

17.   Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa
w Akcji „Lato w Mieście” 2022.

18.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

Harmonogram zapisów do Akcji „Lato w Mieście” 2022

DataEtap zapisów/czynności kandydata
oddo
10.05.2022 r.
godzina 8:00
22.05.2022 r.
godzina 24:00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów adres systemu: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
24.05.2022 r.
godzina 16:00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
25.05.2022 r.
godzina 8:00
08.06.2022 r.
godzina 12:00
1.    Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus).
Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę 2.    Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami – potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.
13.06.2022 r.
 godzina 12:00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
20.06.2022 r.
godzina 8:00
Publikacja wolnych miejsc.

Zasady postępowania rekrutacyjnego

do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022

1.      Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w serwisie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: edukacja.um.warszawa.pl

2.    Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  z wyjątkiem ostatniego turnusu, który może trwać 5, 7 lub 8 dni, tj. 22-26.08, 22-30.08 lub 22-31.08. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Lato w Mieście” 2022.

3.    W Szkole podstawowej Nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego akcja odbywa się w terminie 16.08. 2022 do dnia 31.08.2022r.

4.      Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 10.05.2022 r. od godziny 8:00 do 22.05.2022 r. do godziny 24:00.

5.      Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.

6.      W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

·        uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;

·        uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;

·        rodzeństwo – poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE w tym samym terminie.

7.      Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, w terminie określonym harmonogramem tj. 24.05.2022 r. od godziny 16:00.

8.      Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat                                       z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym w harmonogramie tj. od 25.05.2022 r. od godziny 8:00 do 08.06.2022 r. do godziny 12:00. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w FPE.

9.      Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

10.   Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.

11.   O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych   odpowiedniej placówki. 

12.     Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w FPE.

13.     Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach, serwisach dzielnic, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: edukacja.um.warszawa.pl

Rekrutacja na wolne miejsca

1.      Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

·        tylko do FPE, dysponujących miejscami;

·        zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 20.06.2022 r. od godziny 08:00 do czasu zakończenia Akcji „Lato w Mieście” 2022;

·        na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.

2.      Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną
 w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

3.      Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu
z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

4.      Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach
i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się
o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami,
z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną                 w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

5.      Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia  o zwolnieniu z opłat w terminie określonym w harmonogramie, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji                         z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie                      o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

20.06.2022 r.
godzina 8:00
Zapisy na wolne miejsca w godzinach ustalonych w danej szkole/placówce.Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji     w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Warszawska  Akcja

„Lato w Mieście” 2022

Skip to content