„Zima  w Mieście”

 

Ramowy Program dnia

7.00 – 9.00 rejestracja dzieci 

9.00 – 11.00 pogadanki o bezpieczeństwie, zajęcia w grupach ( zgodnie z planami wychowawców)

11.00 – 13.00 zajęcia on- line , spacery, zabawy ruchowe

13.00 -14.00 przygotowanie do obiadu, obiad

14.00 – 15.30 odpoczynek po obiedzie , czytanie książek , spacer , jeśli nie można było wyjść przed południem

15.30 – 17.00 zabawy integracyjne, rozchodzenie się dzieci do domów

Ważne informacje dotyczące pobytu dzieci:

Uczniowie wchodzą i wychodzą do szkoły wejściem bocznym od strony boiska.

Rodzice nie wchodzą do szkoły. 

Każdy uczeń musi mieć zasłonięte usta i nos

Z uwagi na codzienne wyjścia na spacery należy ubierać dzieci zgodnie z pogodą. 

Każde dziecko powinno mieć swoje przybory : kredki, nożyczki, ołówek, gumkę itp. 

Proszę o zapoznanie się z regulaminem pobytu dziecka podczas akcji dostępnym na stronie szkoły oraz przy wejściu do szkoły.

Telefon kontaktowy do odbioru dziecka 723 244 884 : 

Telefon kontaktowy do kierownika Akcji 723 244 889 

REGULAMIN

przebywania uczniów klas 1-3 podczas Akcji „ ZIMA w MIEŚCIE 2021”

w Szkole Podstawowej nr 94 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

Na podstawie wytycznych  BE, GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii.

 1. Do szkoły może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz bez kontaktu z osobą chorą lub przebywającą  na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani w miarę możliwości przez tego samego, zdrowego opiekuna.
 3. Uczniowie przychodzą od godz. 7.00  do godz. 9.00 a odbierani są do godz. 17.00.
 4. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska .

Strefa wspólna zaczyna się od drzwi wejściowych do budynku od strony stawu (wejście B) do schodów prowadzących w dół do szatni oraz w górę na korytarz przy sali nr 5.

 1. W części wspólnej jak korytarz, szatnia, stołówka – uczeń zakłada maseczkę.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. Rodzice oczekują na dziecko na zewnątrz.
 3. Rodzice w szczególnych sytuacjach mogą wchodzić  do przestrzeni wspólnej szkoły czyli wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Po przekazaniu dziecka pracownikowi szkoły, rodzic opuszcza strefę wspólną bez zbędnej zwłoki.  
 4. Rodzice oraz inne osoby nie mogą przebywać w budynku szkoły, poza strefą wspólną.
 5. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby a temperatura mierzona termometrem bezdotykowym wskazuje 38 stopni ,  zostanie odizolowane
  w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 6. W przypadku podwyższonej  temperatury dziecko nie może pozostać w szkole. Rodzic powinien w ciągu 2 godzin odebrać dziecko ze szkoły.
 7. Dziecko zdrowe po zdezynfekowaniu rąk samodzielnie schodzi do szatni. W wyznaczonym boksie, z zachowaniem bezpiecznej odległości pozostawia odzież a następnie idzie do wskazanej dla jego grupy sali.
 8. W grupie może przebywać do 12 uczestników. Skład grupy nie ulega zmianie.
 9. Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy.
 10. Podczas zajęć uczniowie przebywają w jednej sali.
 11. W każdej sali znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym.
 12. Uczeń ma wyznaczoną stałą ławkę w sali.
 13. Uczeń posiada własne przybory , które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły  przedmiotów nie służących zajęciom . 
 15. Uczeń dokładnie słucha poleceń nauczyciela.
 16. Uczeń nie podaje ręki na powitanie.
 17. Uczeń spożywa swoje jedzenie i picie.
 18.  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
 19. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  
 20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 21. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć  jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 22. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 23.  Ograniczona jest  aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 24.  Do spacerów będą wykorzystane tereny zielone, parki wokół szkoły, zgodnie z wytycznymi GIS
 25. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, szczególnie po przyjściu do szkoły , przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 2 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.
 26. W salach przestrzegane są wytyczne opisane przez Główny Inspektorat Sanitarny
  oraz procedury wydane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.
 27. Dziecko  samodzielnie schodzi do szatni. Rodzic pozostaje w strefie wspólnej przy wejściu B, nie wchodzi do szkoły. Odbiór dziecka na liście zaznacza opiekun grupy.
 28. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl,
  a także obowiązujących przepisów prawa.

 

Pozostałe ogłoszenia

Zobacz wszystkie
Skip to content