Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie | ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa | NIP: 5222493715 | e-mail: sekretariat@sp94.waw.pl

LATO W MIEŚCIE

Każde dziecko ma prawo do aktywnego, wesołego i bezpiecznego spędzania czasu podczas akcji „Lato w mieście”.

 

Informacje dotyczące obiadów w zakładce stołówka

ODWOŁYWANIE OBIADÓW TYLKO FORMA SMS POD NR 512 278 320 

 

Tel. kontaktowy w sprawie akcji “Lato w mieście”: 797 275 949

 

„Lato w mieście” – ramowy program dnia

 

7.00 – 8.30  Zbiórka dzieci w salach 1, 2, 3, 4, 5, 5a

8.30 – 9.00 Omówienie planu dnia. BHP

9.00 – 13.00 Zajęcia zorganizowane

13.00 – 14.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad

14.00 – 16.00 Zajęcia integracyjne w grupach

16.00 – 17.00 Odbieranie dzieci

 

 

REGULAMIN akcji „Lato w mieście”

  Każdy uczestnik powinien:

  1. Odnotować swoją obecność u wychowawcy grupy.
  2. Zapoznać się i bezwzględnie podporządkować się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa i regulaminom na terenie szkoły, w  środkach komunikacji miejskiej oraz podczas zajęć poza terenem szkoły.
  3. Wykonywać polecenia wychowawców, kierownika, oraz wszystkich pracowników szkoły.
  4. Stosować się do harmonogramu dnia.
  5. Czynnie brać udział w zajęciach.
  6. Okazywać szacunek i  kulturę  wobec innych uczestników, wychowawców oraz pracowników szkoły.
  7. Szanować poglądy i przekonania koleżanek i kolegów.
  8. Dbać o wyposażenie szkoły. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie.
  9. Dbać o estetykę  pomieszczeń udostępnianych dla uczestników akcji.
  10. Używać telefony komórkowe  do kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami po uzyskaniu zgody wychowawcy.  Za zgubienie telefonu wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.

 

Uczestnikom zabrania się:

1. Samowolnego opuszczania terenu szkoły oraz samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.

2. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.

3. Przywłaszczania cudzych rzeczy.

4. Otwierania okien i wyglądania przez nie.

5. Używania telefonów komórkowych bez zgody wychowawcy.

6. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami bezpieczeństwa oraz przepisami przeciwpożarowym.

Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie © 2014-2017 Frontier Theme